Zaproszenie na IX Konferencję ,,Kobieta z cukrzycą”

Zespół Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej w dniach 4 i 5. listopada 2022 roku pt. ,,Kobieta z cukrzycą”Szanowni Państwo,

Niepewna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że kolejną, IX już edycję naszej konferencji, planujemy ponownie zorganizować w wersji on-line, mając nadzieję na udział wykładowców w studiu, aby wszelkie dyskusje z Państwem poprowadzić na żywo.
Pierwszy blok konferencji odbędzie się w piątek, 04 listopada w godzinach popołudniowych, drugi w sobotę, 05 listopada w godzinach dopołudniowych.
Wykładowcami w tegorocznym spotkaniu będą, jak co roku uznani specjaliści zajmujący się problemami kobiet z cukrzycą.
Opieka nad pacjentkami z cukrzycą, jak i sposoby jej leczenia ulegają nieustannej modyfikacji i doskonaleniu, ale nadal pozostaje hiperglikemia, jako czynnik uszkadzający w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania tych nowych metod terapii, prowadząc do szeregu powikłań u pacjentek, ale również u ich potomstwa, z których najbardziej tragiczne są niestety ciągle wady rozwojowe.
Stąd wydaje nam się, że ciągłe przypominanie zasad prowadzenia pacjentek z cukrzycą od samego początku trwania choroby, zasady odpowiedniego leczenia dietetycznego, dobór odpowiednich terapii i sposobu ich zastosowania powinny Państwa zainteresować. Planujemy również zorganizowanie części warsztatowej poświęconej szkoleniu w zakresie wykorzystania systemów ciągłego monitorowania glikemii.
Cukrzycy towarzyszy coraz częściej otyłość i dlatego zagadnieniom związanym z tym powikłaniem u kobiet chcielibyśmy również poświęcić uwagę w czasie konferencji, Jak zawsze przedstawimy Państwu też ciekawe i trudne przypadki, z jakimi spotkaliśmy się w naszej praktyce lekarskiej.
Mam nadzieję, że i tym razem tematyka naszego spotkania będzie dla Państwa impulsem do zgłębiania wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia wymienionych zaburzeń, jak również da szansę na jeszcze lepsze zrozumienie, jakie konsekwencje dla kobiety, a w czasie ciąży dla matki i płodu niesie nieprawidłowo leczona cukrzyca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX już konferencji.

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Agencja Badań Medycznych wspiera badania w diabetologii – trzy granty, które warto obserwować!

W ciągu ostatnich 3 lat, działania naukowe w dziedzinie diabetologii zostały dostrzeżone przez Polską Agencję Badań Medycznych, która przyznała na realizację niekomercyjnych badań klinicznych aż trzy granty na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych.


Pierwszy z projektów, „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”, realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, poszukuje terapii, która ma na celu zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1. Ma to znaczenie, gdyż nawet resztkowe wydzielanie insuliny może poprawić wyrównanie metaboliczne. W tym celu, 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 będzie mogło wziąć udziału w podwójnie-zaślepionym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym określony zostanie wpływ podawanego doustnie fenofibratu przez jeden rok na zachowanie resztkowej funkcji komórki beta trzustki.


Drugi z projektów, „LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”, realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z ośrodkami pediatryczno-diabetologicznymi z Katowic, Gdańska i Opola. W ramach badania przeprowadzony będzie ogólnopolski skrining współwystępowania cukrzycy typu 1 i ADHD. Dla młodzieży, u której występują te dwie choroby, zaproponowane będzie leczenie ADHD z wykorzystaniem dwóch leków: metylfenidatu lub lisdeksamfetaminy. Pierwszy z nich jest refundowanym lekiem w leczeniu ADHD u dzieci, drugi natomiast nową cząsteczką, dotychczas niedostępną na polskim rynku. Realizacja projektu pozwoli na koordynację opieki diabetologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci z cukrzycą typu 1 w Polsce.


Trzeci projekt, „EMPAtia - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b”, realizowany przez zespół specjalistów z Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, skupia się na leczeniu bardzo rzadkiej choroby, spowodowaną brakiem translokazy glukozo-6-fosforanu, czyli GSD1b. Choroba ta jest niezwykle rzadka, z częstością szacowaną na 1/500 000. GSD1b wiąże się z występowaniem neutropenii, która sprzyja częstszemu rozwoju ciężkich infekcji bakteryjnych i grzybiczych. W tej grupie chorych występuje ponadto często hepatomegalia, otyłość i hipoglikemia. Badanie zakłada ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia tej grupy chorych empagliflozyną przez 24 miesiące. W ramach badania planowana jest rekrutacja 20 pacjentów pediatrycznych i dorosłych z GSD1b, będąc tym samym największym tego typu badaniem na świecie.


Więcej o projektach możecie przeczytać tutaj: https://pnitt.wum.edu.pl/node/1060, https://lamaindiab.umed.pl/, https://nauka.czd.pl/niekomercyjne-badanie-kliniczne-empatia/

Zaproszenie do składania ofert na organizację XXV ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na organizację Zjazdu zgodnie z specyfikacją poniżej. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie odpowiedzialny za zorganizowanie Zjazdu oraz za ścisłą współpracę z Komitetem Organizacyjnym. Niniejsze ogłoszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane, jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też, jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego.

 

Pobierz

Punkty pomocy

Punkty pomocy dla osób z cukrzycą z Ukrainy / Пункти допомоги людям з цукровим діабетом з України

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków uruchamia około 100 punktów pomocy dla diabetyków z Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z wojną.
Akcja jest realizowana dzięki wsparciu Medtronic.

Zakres udzielanej pomocy:
– pomoc finansowa w zaopatrzeniu w podstawowe leki w leczeniu cukrzycy;
– pomoc finansowa w przypadkach specjalnej diety;
– pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących leczenia w Polsce uchodźców z cukrzycą.

Kto może otrzymać pomoc:
– osoby z cukrzycą każdego typu, które w wyniku działań wojennych musiały opuścić Ukrainę i potrzebują doraźnej pomocy w zapewnieniu ciągłości leczenia.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim

Do
naukowców, nauczycieli akademickich i pracowników służby zdrowia Ukrainy, do wszystkich przyjaciół Ukraińców:

W tych trudnych i tragicznych dla Was dniach przesyłamy wyrazy braterskiej solidarności i wsparcia w Waszych dążeniach do zachowania wolności i prawa o decydowaniu o sobie. Jesteśmy pod wrażaniem Waszej solidarności, godności i determinacji w walce o niepodległość.
Potępiamy agresję i przemoc, potępiamy wojnę, potępiamy atak na Ukrainę. Społeczność międzynarodowa osądzi, tych którzy tą wojnę wywołali. Możecie być pewni, że jesteśmy w tych dniach z Wami, z tymi wszystkimi w Waszym kraju, którzy odważnie stają w obronie ojczyzny. Jesteśmy z Wami w Waszej walce o Wolność Waszą i Naszą – nie ma bezpiecznej Polski bez wolnej Ukrainy!

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne