Co mogę sfinansować z grantu PTD?

Z grantu PTD można sfinansować wyłącznie prowadzenie badań naukowych z zakresu diabetologii, których dotyczył zgłoszony do konkursu projekt. Koszty pośrednie, wykazane w kosztorysie załączonym do wniosku (tzn. te, które nie mogą być bezpośrednio odnoszone do badań), nie mogą stanowić więcej niż 10% sumy grantu.

Materiały drukowane, takie jak: ulotki, plakaty, foldery, publikacje, mogą być finansowane z grantu, o ile mają merytoryczny związek z prowadzonymi badaniami.

 

Czy mogę odstąpić komuś grant lub w ramach swojego grantu pokryć wydatki innej osoby związane z realizacją innego projektu?

Nie ma możliwości odstąpienia grantu lub finansowania z grantu innych projektów niż ten, który został zgłoszony przez beneficjenta grantu do konkursu.

 

Ile mam czasu na wykorzystanie grantu?

Grant należy wykorzystać w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia realizacji grantu, który jest określony w umowie zawartej pomiędzy PTD a beneficjentem grantu.

 

Czy można przedłużyć okres realizacji grantu?

Tak, można przedłużyć okres realizacji grantu do 4 lat, ale wymaga to: złożenia przez beneficjenta grantu wniosku do Zarządu Głównego PTD, opinii Komisji Nagród i zgody Zarządu Głównego. Wniosek należy zgłosić nie wcześniej niż po upływie 1,5 roku realizacji grantu i nie później niż 3 miesiące przed upływem 3 lat od podpisania z PTD umowy na realizację grantu.

 

Czy PTD może wypłacić mi przyznany grant?

PTD nie wypłaca beneficjentom grantów. Środki finansowe są zgromadzone na rachunku bankowym, do którego beneficjent nie ma dostępu.

 

Czy grant obejmuje też moje wynagrodzenie, jako prowadzącego badania?

Nie, grant nie może zostać przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia dla beneficjenta.

 

Jak rozliczane są wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem badań w ramach grantu?

Koszty prowadzenia badań ponosi PTD, co oznacza, że wszystkie faktury i rachunki muszą być wystawione na PTD, które na ich podstawie dokonuje płatności bezpośrednio do wystawcy faktury.

 

Kto pokrywa koszty podatków i innych należności państwowych, które mogą się pojawić przy realizacji grantu?

Koszty podatków i innych należności publicznoprawnych pokrywane są przez PTD z kwoty przyznanego grantu.

 

Czy muszę przekazywać jakieś dokumenty do PTD?

Beneficjent ma bezwzględny obowiązek przekazywać na adres: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 94-402 Łód,ź wszystkie oryginały faktur i rachunków zaraz po ich wystawieniu – umożliwi to terminową zapłatę przez PTD.

 

Co w sytuacji, gdy termin płatności jest tak krótki, że nie zdążę wysłać faktury do PTD przed jego upływem?

Należy takich sytuacji unikać, to znaczy, że trzeba dbać o to, żeby termin płatności był na tyle długi, aby beneficjent zdążył przesłać fakturę do PTD przed upływem terminu jej płatności. Jeśli jednak z przyczyn niezależnych od beneficjenta nie jest to możliwe, beneficjent może zapłacić za towar albo usługę z własnych pieniędzy i PTD zwróci ten wydatek – pod warunkiem, że:

  • PTD jest wskazane na fakturze jako nabywca towaru lub usługi (faktura nie może być wystawiona na beneficjenta);
  • beneficjent przekaże fakturę do PTD (na adres wskazany wyżej) zaraz po jej wystawieniu;
  • beneficjent prześle z fakturą do PTD pokwitowanie, potwierdzenie przelewu, które jednoznacznie będzie wskazywać, że to beneficjent zapłacił fakturę.

 

Czy muszę jakoś opisywać faktury i rachunki przesyłane do PTD?

Tak, beneficjent musi napisać na odwrocie faktury w języku polskim: nazwę projektu, swoje imię i nazwisko oraz informację, do czego zakupiony towar lub usługa służy (zwłaszcza, gdy przedmiotem zakupu były wysokospecjalistyczne towary lub usługi).

 

Czy mogę podpisywać umowy w imieniu PTD?

Nie, beneficjent nie jest uprawniony do podpisywania umów w imieniu PTD. Jeśli zachodzi konieczność podpisania umowy (np.: najmu, zlecenia i innych), beneficjent musi przesłać projekt umowy do PTD ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), uzyskać akceptację treści umowy oraz pełnomocnictwo od Zarządu Głównego do jej zawarcia w imieniu PTD.

Jeśli beneficjent grantu nie dysponuje projektem umowy, to – po przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia do celów podatkowych – PTD przygotuje projekt umowy, który następnie przekaże do podpisu stronom.

 

Czy muszę przesłać oryginał umowy do PTD?

Tak, beneficjent jest zobowiązany przesłać do PTD (na adres wskazany wyżej) oryginał umowy zaraz po jej podpisaniu.

 

Co się stanie, jeśli nie będę terminowo przekazywać dokumentów do PTD?

PTD może w takim wypadku wstrzymać realizację projektu, to znaczy zaprzestać pokrywania z grantu wydatków związanych z prowadzeniem badań.

 

Czy dostanę pieniądze, których nie wykorzystam w czasie trwania grantu?

Nie, PTD nie wypłaca beneficjentom niewykorzystanych pieniędzy.

 

Czy muszę rozliczać się z realizacji grantu w czasie jego trwania?

Tak, beneficjent jest zobowiązany przesyłać Zarządowi Głównemu PTD sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji grantu w 2 egzemplarzach każdego roku realizacji grantu, do 1 października (z wyjątkiem 1 roku realizacji grantu).

 

Czy muszę rozliczyć się z realizacji grantu po jego zakończeniu?

Tak, po zakończeniu realizacji grantu beneficjent jest zobowiązany przekazać Zarządowi Głównemu PTD końcowe sprawozdanie z realizacji projektu. Beneficjent ma na to 60 dni od dnia zakończenia projektu.

 

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Sprawozdanie w części finansowej powinno wskazywać szczegółowo wydatki poniesione na realizację projektu, zestawienie faktur i rachunków, nabyte przedmioty, kwotę grantu pozostałą do wykorzystania. W części merytorycznej sprawozdanie powinno wskazywać publikacje, doniesienia zjazdowe, opis badań, udział w konferencjach i innych projektach podejmowanych w związku z realizacją grantu.

 

Co się stanie, jeśli nie będę składać sprawozdań w terminie?

W przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania rocznego PTD może wstrzymać dalsze finansowanie badań. W przypadku sprawozdania końcowego PTD może zażądać od beneficjenta zwrotu poniesionych wydatków.

 

Czy muszę publikować prace związane z realizacją grantu?

Tak, beneficjent jest zobowiązany do opublikowania co najmniej 1 pracy oryginalnej w języku angielskim w Diabetologii Klinicznej oraz do opublikowania wyników prowadzonych badań w czasopismach naukowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub do dokonania we właściwym urzędzie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego.

 

Czy muszę informować PTD o treści swoich publikacji, które mają związek z grantem?

Tak, beneficjent ma taki obowiązek przez 10 lat liczonych od zakończenia projektu.

 

Czy PTD ma prawa autorskie do moich publikacji?

Beneficjent przenosi autorskie prawa majątkowe na PTD tylko w odniesieniu do publikacji pracy oryginalnej w języku angielskim w Diabetologii Klinicznej.

 

Czy publikacje dotyczące wyników prac powinny być jakoś oznaczone?

Tak, publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją: Praca naukowa finansowana z Grantu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Konkurs na Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”.

 

Czyją własność stanowią przedmioty, które kupuję z grantu (np. aparatura medyczna)?

Przedmioty te są kupione przez PTD, a więc stanowią własność PTD. Po zakończeniu okresu realizacji Projektu PTD podejmie decyzję co do dalszego wykorzystania nabytych środków trwałych, w szczególności PTD może zdecydować o nieodpłatnym zbyciu lub użyczeniu ich na rzecz podmiotu związanego z ochroną zdrowia w zakresie diabetologii.

 

Czy mogę używać kupionych przedmiotów w innych celach niż prowadzenie badań w ramach grantu, np. w swojej działalności gospodarczej?

Nie, przedmioty kupione z grantu mogą być wykorzystywane tylko do realizacji badań objętych grantem.

 

Czy mogę pożyczać sprzęt kupiony z grantu innym osobom?

Nie, beneficjent nie ma prawa użyczać sprzętu kupionego z grantu innym osobom, niezależnie od tego, czy płatnie czy bezpłatnie.

 

Czy PTD ponosi też koszty eksploatacji sprzętu?

Nie, koszty eksploatacji sprzętu ponosi beneficjent.

 

Jak zachować się w sytuacji niestandardowej?

Jeśli beneficjent ma jakiekolwiek wątpliwości, w szczególności związane z niestandardowym wydatkiem, przed dokonaniem czynności powinien skonsultować prawidłowość działania z Komisją Nagród i księgowością PTD. Wszelkie zapytania w takich sprawach należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..