PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PTD

 

Kto może być członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Członkiem zwyczajnym PTD może być lekarz lub pielęgniarka, a także osoba, której praca zawodowa związana jest z diabetologią.

 

W jaki sposób można uzyskać status członka zwyczajnego?

Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki. Na opłacanie składki jest 14 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracja może być złożona w formie pisemnej albo elektronicznej poprzez wysłanie jej na adres e-mail Towarzystwa. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.ptdiab.pl.

 

Czy Zarząd Główny Towarzystwa może odmówić członkostwa?

Zarząd może odmówić członkostwa osobie, która nie jest lekarzem lub pielęgniarką albo nie jest osobą, której praca zawodowa jest związana jest z diabetologią. Zarząd Główny podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa w drodze uchwały, o której treści zainteresowana osoba jest informowana. Od takiej uchwały można odwołać się do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały o odmowie, za pośrednictwem Zarządu Głównego.

 

Jakie uprawnienia ma członek zwyczajny?

Członek zwyczajny ma prawo:

  • uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z prawem głosu,
  • czynnego (możliwość wybierania) i biernego (możliwość bycia wybranym) wyboru do władz Towarzystwa,
  • uczestniczenia czynnego w zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo,
  • korzystania z urządzeń oraz sprzętu będącego własnością Towarzystwa na warunkach określonych umową zawartą z Zarządem Głównym Towarzystwa,
  • noszenia odznaki Towarzystwa,
  • do pomocy Towarzystwa w zakresie wszystkich spraw objętych przedmiotem działalności Towarzystwa.

 

Jakie obowiązki ma członek zwyczajny?

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał, Regulaminów i instrukcji władz Towarzystwa,
  • aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
  • regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa i w terminie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

Nie zapłaciłam/-em składki za jeden rok. Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak – niezapłacenie chociaż jednej składki powoduje, że automatycznie (bez podejmowania żadnych decyzji) zostają zawieszone prawa członka do czasu uregulowania składki. Inaczej mówiąc nie można korzystać z tych praw.

 

Nie zapłaciłam/-em składki za więcej niż jeden rok. Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak – tak, samo jak w przypadku zaległości jednorocznej, zawieszone zostają prawa członka do czasu uregulowania zaległości, a ponadto Zarząd Główny może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków osoby, która ma takie zaległości w składkach.

 

Czy skreślenie z listy członków powoduje umorzenie („anulowanie”) długu z powodu zaległych składek?

Nie – skreślenie z listy członków nie powoduje, że dług zostaje umorzony. PTD może żądać uregulowania zaległych składek przez byłych członków za okres, w którym byli członkami.

 

Do kiedy powinna być zapłacona składka?

Składki płacone są każdego roku do 31 października.

 

Czy emeryci płacą niższe składki?

Nie – każdy członek PTD płaci składkę w tej samej wysokości.

 

Czy mogę zrezygnować członkostwa?

Tak – wystarczy złożyć Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału pisemne oświadczenie o rezygnacji. Po rezygnacji ustaje członkostwo w Towarzystwie.

 

Czy są jeszcze inne przypadki ustania członkostwa?

Zarząd Główny może złożyć wniosek do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa o wykluczenie członka, który podjął działania szkodzące Towarzystwo lub popełnił czyn niegodny członka Towarzystwa. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walny Zjazd Członków Towarzystwa w formie uchwały.

 

Czy po ustaniu członkostwa można zostać ponownie przyjętym do Towarzystwa?

Jeżeli członkostwo ustało w wyniku nieopłacania składek członkowskich, można zostać ponownie przyjętym do Towarzystwa po zapłaceniu zaległych składek z okresu poprzedniego członkostwa.