Kampania „Dbamy — badamy”

Zapraszamy wszystkich lekarzy POZ zainteresowanych tematyką diabetologii do udziału w ważnym projekcie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w partnerstwie merytorycznym z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej. Projekt ma na celu poprawę jakości leczenia pacjentów z cukrzycą w gabinecie lekarza POZ. Każdy zarejestrowany uczestnik projektu otrzymuje pakiet bezpłatnych badań HbA1c dla swoich pacjentów. Zachęcamy również do obejrzenia wideoszkolenia prowadzonego przez Profesora Leszka Czupryniaka pt. ,,Z cukrzycą do celu – prościej, szybciej, skuteczniej” zamieszczonego na platformie projektu www.dbamybadamy.pl, natomiast najbliższe spotkanie na żywo z możliwością zadawania pytań Ekspertowi już 3 sierpnia.
Dbajmy i Badajmy swoich pacjentów!

 

I. Informacje podstawowe

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na przedstawienie pomysłu na formę ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej kierowanej do lekarzy POZ, mającej na celu zwiększenie poziomu wiedzy oraz skali diagnostyki cukrzycy.

II. Specyfikacja zadań Oferenta

Oferta przygotowana i złożona przez Oferenta na zorganizowanie kampanii powinna uwzględniać fakt, iż do obowiązków Organizatora w razie przyjęcia jego oferty w szczególności należeć będzie:

 1. Opracowanie pomysłu kampanii wraz z pełnym schematem logistycznym realizacji na cały okres jej trwania
 2. Pozyskanie środków na realizację kampanii
 3. Dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi do realizacji kampanii z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, zapewnienie pełnego zaplecza technicznego kampanii
 4. Współpraca z ekspertami z zakresu diagnostyki oraz leczenia cukrzycy
 5. Rekrutacja lekarzy POZ do kampanii
 6. Przygotowanie treści merytorycznych w oparciu o sprawdzone oraz aktualne informacje
 7. Przygotowanie narzędzi do weryfikacji wiedzy uczestników, zdobytej w ramach kampanii
 8. Dostarczenie wiedzy uczestnikom projektu w innowacyjnej oraz atrakcyjnej formie
 9. Forma kampanii powinna być możliwie jak najbardziej dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej
 10. Kampania dostosowana do realnych potrzeb lekarzy POZ, na co dzień przyjmujących pacjentów cierpiących na cukrzycę
 11. Kampania musi zakładać realizację aktywności, mających bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu leczenia cukrzycy, jak również na zwiększenie poziomu diagnostyki cukrzycy w Polsce
 12. Lekarze POZ biorący udział w kampanii powinni mieć możliwość uzyskania dodatkowych informacji od ekspertów zaangażowanych w realizację projektu
 13. Kampania nie może mieć wpływu na wybór terapii przez lekarzy uczestniczących
 14. Kampania powinna ułatwiać lekarzom POZ leczenie cukrzycy
 15. Kampania może zakładać dostarczanie wiedzy oraz narzędzi do jej pogłębienia w różnorodnej formie, zgodnej z aktualnymi oczekiwaniami uczestników
 16. Kampania powinna zakładać stworzenie narzędzi, umożliwiających określenie skali dotarcia do lekarzy po jej zakończeniu
 17. Schemat kampanii powinien uwzględniać zakres promocji kampanii, aktywności, planowany czas rozpoczęcia kampanii, okres jej trwania oraz szacowaną skalę dotarcia
 18. Oferta powinna zawierać propozycję nazwy kampanii, jej założenia i cele oraz uwzględniać wszystkie elementy wymienione w punktach powyżej

 

Termin nadsyłania ofert: 12 lutego 2021 r., do godz. 15.00